Ga direct naar inhoud

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle leen- en verkoopovereenkomsten met het CBK Groningen.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
A. De Leenovereenkomst: de overeenkomst die CBK en Lener zijn aangegaan, krachtens welke overeenkomst de Lener het recht heeft tegen betaling van de Leenvergoeding kunstwerken die eigendom zijn van CBK te lenen;
B. CBK: de werkmaatschappij Centrum Beeldende Kunst Groningen, onderdeel van de dienst OCSW van de Gemeente Groningen,
C. Particulieren: leners met wie het CBK een Leenovereenkomst voor Particulieren heeft afgesloten.
D. Bedrijven en instellingen; leners met wie het CBK een Leenovereenkomst voor Bedrijven en Instellingen heeft afgesloten.
E. Lener: De Particulier, het Bedrijf of de Instelling met wie het CBK een Leenovereenkomst heeft afgesloten.
F. Partijen; Lener en CBK Groningen.
G. Leenvergoeding: een percentage van de waarde van het geleende kunstwerk dat Lener maandelijks dan wel per kwartaal moet voldoen aan het CBK. De wijze van berekening van de Leenvergoeding is te vinden op www.cbkgroningen.nl.

Artikel 1 Algemeen

1. De Lener is verplicht om bij verhuizing schriftelijk een adreswijziging door te geven (per post of e-mail).
2. Alle uitgeleende kunstwerken blijven eigendom van het CBK Groningen, tenzij er sprake is van koop.

Artikel 2 Betalingen

1. Particulieren zijn over geleende kunstwerken maandelijks een Leenvergoeding verschuldigd.
2. Betaling voor Particulieren is alleen mogelijk via machtiging tot automatische afschrijving per bank of giro.
3. Bedrijven en instellingen ontvangen een factuur met de leenvergoeding voor een kwartaal, die bij vooruitbetaling moet worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Lener niet binnen de gestelde termijn de factuur voldaan heeft, zal het CBK Lener in gebreke stellen en een betalingsherinnering versturen. Indien de Lener niet binnen de in de betalingsherinnering gestelde termijn zijn vordering volledig heeft voldaan, behoudt CBK zich het recht voor de leenovereenkomst te ontbinden. Bij ontbinding dienen de uitgeleende kunstwerken die zich bij de Lener bevinden terstond te worden geretourneerd aan het CBK. De Lener is aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke (incasso-) kosten van het CBK. De Lener is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten en advocaatkosten, indien, in het geval van een gerechtelijke procedure, de proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
4. Het CBK Groningen behoudt zich het recht voor geen nieuwe Leenovereenkomst te sluiten met Leners met openstaande vorderingen, dan wel nieuwe kunstwerken uit te lenen.

Artikel 3 Beëindiging, opzegging en ontbinding

1. Opzegging en daarmee beëindiging van deze overeenkomst door Particulier kan alleen bij het inleveren van alle door de Particulier geleende werken.
2. In geval van overlijden van de lener dient het CBK Groningen hiervan op de hoogte te worden gesteld en moeten de geleende kunstwerken aan het CBK Groningen worden ingeleverd.
3. Na opzegging van deze overeenkomst zijn de Bedrijven en instellingen verplicht de werken uiterlijk bij het einde van de overeenkomst in te leveren.
4. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Lener, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Lener niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, mag het CBK Groningen de overeenkomst terstond en met directe ingang opzeggen en daarmee beëindigen dan wel de order annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Alle vorderingen van het CBK Groningen op de Lener zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien het kunstwerk/ de kunstwerken niet binnen 14 dagen na de beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zijn ingeleverd bij het CBK, dan verbeurt de Lener per dag een boete ter hoogte van 1% van de waarde van de kunstwerken die ten onrechte niet zijn ingeleverd. Naast deze boete blijft de Lener het achterstallige Leenvergoeding op basis van de overeenkomst en schadevergoeding op grond van de wet voor de daadwerkelijk geleden schade door het CBK verschuldigd.

Artikel 4 Transport

1. De kunstwerken dienen door de Lener altijd te worden vervoerd in door het CBK Groningen verstrekt verpakkingsmateriaal.
2. Beschadigingen aan het kunstwerk tijdens de leenperiode en transport door de Lener komen steeds voor rekening van de Lener.

Artikel 5 Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Lener

1. De Lener dient zorgvuldig en als goed huisvader voor de werken te zorgen. De werken mogen niet in de directe omgeving van een warmtebron of op een vochtige plaats worden gesteld en dienen zoveel mogelijk te worden beschermd tegen direct zonlicht. De Lener draagt zorg voor een deugdelijk ophangsysteem.
2. De Lener is verplicht bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van werken, het CBK Groningen hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Het is niet toegestaan om reparaties zelf uit te voeren dan wel uit te laten voeren.
3. De Lener is zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een verzekering voor het adres waar de geleende kunstwerken worden ondergebracht. Het CBK kan de Lener vragen een polis te tonen.
4. De Lener is niet gerechtigd geleende werken op een ander adres dan het eigen woonadres / bedrijfsadres onder te brengen en evenmin om de geleende kunstwerken aan anderen ter beschikking te stellen en de kunstwerken te (doen) reproduceren.
5. Bedrijven en instellingen verplichten zich om jaarlijks de geleende kunstwerken op aanwezigheid en beschadiging te controleren, aan de hand van een door het CBK Groningen te verstrekken inventarisatielijst. Deze lijst dient daarna onder vermelding van het resultaat en ondertekend
door de Lener binnen een termijn van 4 weken aan het CBK Groningen te worden geretourneerd.
6. De Lener is verplicht ingeval van beslaglegging te zijnen laste of ingeval van aanvraag van zijn faillissement of bij faillissement, aan de beslagleggende deurwaarder of aan de curator mede te delen dat de in zijn bezit zijnde werken niet zijn eigendom zijn, met overlegging van het bewijs van uitleen van het CBK Groningen.
7. Bij niet te repareren schade is de Lener aansprakelijk voor de volledige aankoopwaarde van het kunstwerk.

Artikel 6 Koop van een kunstwerk

1. Tenzij anders aangegeven, biedt het CBK haar kunstwerken tevens te koop aan. De verkoopprijzen kunnen worden geraadpleegd bij het CBK. De Lener bij wie het kunstwerk zich bevindt heeft het eerste recht van koop.
2. Op de koopprijs wordt in mindering gebracht het bedrag dat Lener in de periode voorafgaand aan de koop aan Leenvergoedingen voldaan heeft aan het CBK. De Lener moet daarbij de hoogte van het bedrag dat hij aan Leenvergoedingen heeft betaald kunnen aantonen aan het CBK. De leenvergoedingen vervallen, indien de Lener gedurende een aaneengesloten periode van 5 jaar niet bij het CBK heeft geleend.
3. Uitsluitend Leenvergoedingen die door de Lener, die een koopovereenkomst aangaat zelf voldaan zijn kunnen in mindering worden gebracht op de koopprijs.
4. Restitutie van de Leenvergoedingen vindt niet plaats.
5. Een afbetalingsregeling is mogelijk, indien het om een kunstwerk gaat met een aankoopwaarde van minimaal ? 500,-. De maximale afbetalingsperiode bedraagt 3 jaar. De Lener die gebruik maakt van een
afbetalingsregeling dient minimaal 10% van de aankoopwaarde van het kunstwerk als aanbetaling te voldoen. Bij de afbetalingsregeling kan het bedrag dat de Lener in de periode voorafgaand aan de koop aan Leenvergoedingen heeft betaald, in mindering worden gebracht.
6. Het kunstwerk is pas eigendom van de koper als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan (eigendomsvoorbehoud). Na levering van het kunstwerk aan de Lener is het CBK Groningen niet meer
aansprakelijk voor het werk.

Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillenregeling

1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.
2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
3. Indien dit minnelijke overleg niet tot een oplossing leidt, leggen partijen hun geschillen voor aan de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Groningen.
4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen over de nietige of
vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling zal de strekking van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst niet aantasten.

Printversie

Wil je een printvriendelijke versie, op een A4tje? Klik dan hier.

Voor deze printvriendelijke versie heb je het programma Acrobat Reader nodig. Je kunt dat hier gratis downloaden.

meer