Ga direct naar inhoud

Algemene voorwaarden

1. BEGRIPSBEPALINGEN

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Leenovereenkomst: de overeenkomst die CBK en Lener zijn aangegaan, krachtens welke overeenkomst Lener het recht heeft tegen betaling van de Leenvergoeding kunstwerken die eigendom zijn van de gemeente Groningen* of van de kunstenaar te lenen;
b. CBK: de Stichting Centrum Beeldende Kunst Groningen
c. Particulieren: leners met wie het CBK een Leenovereenkomst voor Particulieren heeft afgesloten.
d. Bedrijven en instellingen: leners met wie het CBK een Leenovereenkomst voor Bedrijven en Instellingen heeft afgesloten.
e. Lener: De Particulier, het Bedrijf, de Instelling of de Gemeente met wie het CBK een Leenovereenkomst heeft afgesloten.
f. Partijen: Lener en CBK.
g. Leenvergoeding: het geldbedrag dat Lener maandelijks dan wel per kwartaal moet voldoen aan het CBK voor het lenen van een kunstwerk. Bij het abonnement Lenen en Sparen kan een deel van de Leenvergoeding worden aangemerkt als Collectietegoed. De actuele wijze van berekening van de Leenvergoeding is te vinden op www.kunstuitleengroningen.nl.
h. Collectietegoed: het saldo dat Lener opbouwt bij het abonnement sparen en lenen. Het opgebouwde tegoed kan gebruikt worden voor de aankoop van een kunstwerk of een ander artikel, uitgezonderd werken uit de Ateliercollectie.
i. Ateliercollectie: Specifiek aangewezen kunstwerken die het CBK in consignatie heeft van kunstenaars. Werken uit deze collectie kunnen worden geleend en/of gekocht, maar er kan geen Collectietegoed voor worden opgebouwd.
j. Verkoopprijs: de verkoopprijs van het kunstwerk zoals dat door het CBK/kunstenaar is vastgesteld.

* De gemeente Groningen heeft het CBK aangewezen als partij die de kunstwerken in eigendom van de gemeente Groningen mag en kan uitlenen en verkopen.

2. REIKWIJDTE

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle Leen- en Verkoopovereenkomsten met het CBK.

3. LEENOVEREENKOMST

1. Een Leenovereenkomst wordt uitsluitend aangegaan met leden van het CBK.
2. Een Leenovereenkomst kan worden aangegaan of opgezegd op iedere willekeurige datum. De Leenovereenkomst voor de Ateliercollectie wordt aangegaan voor minimaal zes (6) maanden en maximaal twaalf (12) maanden. Na deze periode kan de Leenovereenkomst in overleg met de kunstenaar nogmaals worden verlengd met maximaal twaalf (12) maanden.

4. LIDMAATSCHAP

1. Leden van het CBK kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen.
a. Het lidmaatschap van het CBK verschaft het recht een Leenovereenkomst aan te gaan.
b. Leden ontvangen ledenvoordeel. Op de website van het CBK wordt een overzicht van de ledenvoordelen geplaatst.
c. Het lidmaatschap loopt gelijk met het kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van één (1) jaar.
d. Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk of per e-mail en dient uiterlijk op 30 november van het lopende kalenderjaar in bezit van het CBK te zijn.
e. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
f. Het CBK is gerechtigd met ingang van een nieuw kalenderjaar de hoogte van het lidmaatschapsgeld aan te passen. De actuele hoogte van het lidmaatschap staat vermeld op www.cbkgroningen.nl
g. Leden zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in hun contactgegevens.
h. Persoonsgegevens worden uitsluitend door het CBK gebruikt voor de uitvoering van overeenkomsten met leden. Het CBK verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, behoudens wettelijke verplichtingen.
2. Bij inschrijving betaalt Lener het Lidmaatschapsgeld voor het lopende kalenderjaar eenmalig cash aan de balie. Na verlenging wordt het Lidmaatschapsgeld voor het nieuwe kalenderjaar geïnd per automatische incasso.
3. Beëindiging van het lidmaatschap houdt tevens in de beëindiging van de Leenovereenkomst, onverlet het bepaalde in artikel 6.

5. BETALINGEN

1. Leners zijn Leenvergoeding verschuldigd.
2. Het Collectietegoed, kan worden gereserveerd voor de aankoop van een kunstwerk met uitzondering van werken uit de Ateliercollectie. De wijze waarop Collectietegoed wordt opgebouwd wordt gepubliceerd op de website.
3. Betaling voor Particulieren is alleen mogelijk via machtiging tot automatische afschrijving per bank.
4. Bedrijven en instellingen ontvangen een factuur met de Leenvergoeding voor een kwartaal, die bij vooruitbetaling moet worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Lener niet binnen de gestelde termijn de factuur voldaan heeft, zal het CBK Lener in gebreke stellen en een betalingsherinnering versturen.
5. Indien Lener niet binnen de in de betalingsherinnering gestelde termijn zijn vordering volledig heeft voldaan, behoudt CBK zich het recht voor de Leenovereenkomst te ontbinden. Bij ontbinding dienen de uitgeleende kunstwerken die zich bij Lener bevinden terstond te worden geretourneerd aan het CBK. Lener is aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke (incasso-)kosten van het CBK. Lener is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten en advocaatkosten, indien, in het geval van een gerechtelijke procedure, de proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
6. Het CBK behoudt zich het recht voor geen nieuwe Leenovereenkomst te sluiten met Leners met openstaande vorderingen, dan wel nieuwe kunstwerken uit te lenen.

6. BEEINDIGING, OPZEGGING EN ONTBINDING

1. Opzegging en daarmee beëindiging van de Leenovereenkomst door Lener kan alleen bij het inleveren van alle geleende werken.
2. CBK kan de Leenovereenkomst op ieder moment opzeggen en daarmee beëindigen in geval Lener zich niet houdt aan enige bepaling van de Algemene Voorwaarden of van de Leenovereenkomst.
3. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van Lener, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Lener niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, mag het CBK de overeenkomst terstond en met directe ingang opzeggen en daarmee beëindigen dan wel de order annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Alle vorderingen van het CBK op Lener zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
4. Indien het kunstwerk/de kunstwerken niet binnen veertien (14) dagen na de beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zijn ingeleverd bij het CBK, dan verbeurt Lener per dag een boete ter hoogte van 1% van de waarde van de kunstwerken. Naast deze boete blijft Lener de achterstallige Leenvergoeding op basis van de overeenkomst en schadevergoeding op grond van de wet voor de daadwerkelijk geleden schade door het CBK verschuldigd.

7. TRANSPORT

1. Bij transport verplicht Lener zich het werk te beschermen tegen beschadiging, regen e.d.
2. Beschadigingen aan het kunstwerk tijdens de leenperiode en het transport van en/of naar het CBK komen voor rekening van Lener.

8. LEENTERMIJN ATELIERCOLLECTIE

1. De minimale Leentermijn voor een kunstwerk uit de Ateliercollectie bedraagt zes (6) maanden en maximaal twaalf (12) maanden. Na deze periode kan de Leenovereenkomst in overleg met de kunstenaar nogmaals worden verlengd met maximaal twaalf (12) maanden.

9. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LENER

1. Lener heeft een zorgplicht voor geleende werken. Lener moet alles doen of nalaten om de kunstwerken in goede staat te houden. Hiertoe behoort in ieder geval dat de werken niet in de directe omgeving van een warmtebron of op een vochtige plaats mogen worden opgehangen, opgesteld of geïnstalleerd. Daarnaast dienen ze zoveel mogelijk te worden beschermd tegen direct zonlicht. Lener draagt in huis zorg voor een deugdelijk ophangsysteem.
2. Lener is volledig aansprakelijk voor beschadigingen, vermissing of het verloren gaan van werken ongeacht de oorzaak van die beschadigingen, vermissing of het verloren gaan van het werk.
3. Deze aansprakelijkheid geldt vanaf het moment van het in ontvangst nemen van het werk. De aansprakelijkheid eindigt op het moment dat het werk weer is ingeleverd en gecontroleerd bij het CBK.
4. Lener is verplicht bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van een werk het CBK hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. Het is Lener niet toegestaan om reparaties zelf uit te voeren dan wel uit te laten voeren.
6. Bij niet te repareren schade is Lener aansprakelijk voor de volledige Verkoopprijs van het kunstwerk.
7. Lener dient zelf zorg te dragen voor een verzekering die de totale Verkoopprijs van de geleende werken dekt. De geleende werken zijn niet door het CBK verzekerd.
8. Lener is niet gerechtigd geleende werken op een ander adres dan het eigen woonadres of bedrijfsadres onder te brengen en evenmin om de geleende kunstwerken aan anderen ter beschikking te stellen en de kunstwerken te (doen) reproduceren.
9. Indien het CBK Lener verzoekt om welke reden dan ook, ook binnen de leentermijn, om geleend werk in te leveren, is Lener verplicht op eerste verzoek hieraan te voldoen.
10. Lener is verplicht ingeval van beslaglegging te zijnen laste of ingeval van aanvraag van zijn faillissement of bij faillissement, aan de beslag leggende deurwaarder of aan de curator mede te delen dat de in zijn bezit zijnde werken niet zijn eigendom zijn, met overlegging van het bewijs van uitleen van het CBK.

10. COLLECTIETEGOED

1. Tenzij anders aangegeven, biedt het CBK haar kunstwerken tevens te koop aan. De verkoopprijzen kunnen worden geraadpleegd bij het CBK. Lener bij wie het kunstwerk zich bevindt heeft het eerste recht van koop.
2. Het Collectietegoed kan uitsluitend worden aangewend voor het aankopen van een kunstwerk of een artikel. Kunstwerken die behoren tot de Ateliercollectie kunnen niet worden aangekocht met Collectietegoed.
3. Het door Lener opgebouwde Collectietegoed wordt beheerd door het CBK en blijft ter beschikking van het CBK.
4. Lener kan uiterlijk tot vijf (5) jaar na beëindiging van de Leenovereenkomst zijn Collectietegoed aanwenden overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid. Het Collectietegoed kan voor ieder kunstwerk worden aangewend met uitzondering van werken uit de Ateliercollectie.
5. Vijf (5) jaar na beëindiging van de Leenovereenkomst vervalt het Collectietegoed aan het CBK.
6. Collectietegoed kan slechts gebruikt worden indien door Lener aan alle uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende en op hem rustende verplichtingen is voldaan.
7. Lener verklaart bij het aangaan van de Leenovereenkomst ermee in te stemmen dat het opgebouwde Collectietegoed niet wordt terugbetaald, dan wel verrekend wordt met enige ontstane betalingsachterstand of door de Lener verschuldigde rente en kosten.
8. Collectietegoed is persoonlijk en niet overdraagbaar, met uitzondering van overdragen aan familieleden in de eerste graad, partners die op hetzelfde adres wonen en ex-partners die op hetzelfde adres hebben gewoond.
9. Over Collectietegoed wordt geen rente uitgekeerd.

11. AANKOOP KUNSTWERK

1. Op de Verkoopprijs wordt, indien van toepassing, het Collectietegoed van Lener in mindering gebracht
2. Een betalingsregeling is mogelijk, indien het om een kunstwerk gaat met een aankoopwaarde van minimaal € 500,-. De maximale betalingsperiode bedraagt drie (3) jaar. Lener die gebruikmaakt van een betalingsregeling dient minimaal 10% van de aankoopwaarde van het kunstwerk als aanbetaling te voldoen. Bij de betalingsregeling kan het Collectietegoed dat Lener in de periode voorafgaand aan de koop aan heeft opgebouwd, in mindering worden gebracht op de Verkoopprijs.
3. Het kunstwerk wordt pas eigendom van de koper als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
4. Het CBK kan werken uitsluiten van verkoop.

12 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

1. Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.
2. Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
3. Indien dit minnelijke overleg niet tot een oplossing leidt, leggen Partijen hun geschillen voor aan de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen..
4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling zal de strekking van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst niet aantasten.

13 SLOTBEPALINGEN

1. Het CBK is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden bekendgemaakt op de website van het CBK.
2. Het CBK kan alle tarieven eenzijdig wijzigen. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van het CBK.
3. Lener is verplicht om bij verhuizing schriftelijk een adreswijziging door te geven.
4. De tarieven en Verkoopprijzen kunnen conform de marktontwikkeling worden aangepast, waaronder mede verstaan wordt een jaarlijkse indexering met de CBS prijsindex voor consumenten.
5. Alle uitgeleende kunstwerken blijven eigendom van de gemeente Groningen* of de kunstenaar (Ateliercollectie), tenzij er sprake is van koop.
6. Over de Leenvergoeding en bij aankoop van een kunstwerk wordt het op dat moment geldende BTW-percentage in rekening gebracht en op de factuur vermeld.

* De gemeente Groningen heeft het CBK aangewezen als partij die de kunstwerken in eigendom van de gemeente Groningen mag en kan uitlenen en verkopen.

meer